اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی جزئيات ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان 1401-1400 1- انتخاب واحد دانشجويان از تاريخ 15/4/1401 لغايت 25/4/1401 از طريق سامانه جامع آموزشي گلستان(reg.pnu.ac.ir) و مطابق برنامه زمان بندي شده براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد انجام مي شود.
2- تقاضاي مهمان دانشجويان از تاريخ 12/4/1401 تا 15/4/1401 امكانپذير مي باشد.
3- پذيرش و ثبت نام مهمان دانشجويان از ساير دانشگاه ها تا تاريخ 20/4/1401 با مراجعه حضوري به مراكز/ واحدهاي مجري امكانپذير است.
4- كلاس¬هاي آموزشي دروس نظري صرفاً به صورت الكترونيكي و در سامانه آموزش الكترونيكي دانشگاه ارائه مي گردد.
5- ارائه دروس به شيوه خودخوان مجاز نيست.
6- درس جزء سي قرآن كريم به صورت عادي و بدون استاد ارائه شود.
7- تمام دروس (بجز درس حفظ سي¬ام قرآن كريم) داراي نمره ميان ترم مي باشد. موعد ثبت نمرات ميان ترم تا تاريخ 1/6/1401 خواهد بود.
8- تاريخ برگزاري كلاس هاي الكترونيكي از تاريخ 24/4/1401 لغايت 24/5/1401 خواهد بود.

دروس قابل ارائه در دوره تابستاني:
1-8- دروس كاملاً نظري و داراي منبع درسي نيمسال 6 و بالاتر در مقطع كارشناسي پيوسته
تبصره 1: دروس تربيت بدني، ورزش 1 و تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه براي دانشجويان داراي شرايط خاص مطابق مقررات براي مقطع كارشناسي نيز علاوه بر دروس بند 8-1 قابل ارائه هستند.
تبصره 2: دروس كارآموزي، كارورزي و پروژه مقطع كارشناسي نيز علاوه بر دروس بند 8-1 قابل ارائه هستند.
2-8- درس حفظ جزء سي ام قرآن كريم مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
3-8- كليه دروس عمومي مقطع كارشناسي و صرفا 4 عنوان درس معارفي مقطع كارشناسي مطابق با ضوابط گروه معارف اسلامي
دروس معارفي قابل ارائه در دوره تابستان با رعايت كد دروس مربوطه عبارتند از:
فرهنگ و تمدن اسلام و ايران با كد علوم انساني 1229128 و كد پايه 1229127
انديشه اسلامي2 با كد علوم انساني 1233031 و كد پايه 1233026
انقلاب اسلامي ايران با كد علوم انساني 1220434 و كد پايه 1220424
دانش خانواده و جمعيت با كد علوم انساني 1233043 و كد پايه 1233044
تبصره 1: دروس عمومي معارف اسلامي با رعايت سقف تعداد دانشجوي هر گروه در آيين نامه فعاليت هاي علمي و ارائه دروس طبق بخشنامه شماره 1670/1/401 مورخ 19/02/1401 معاونت آموزشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در دوره تابستان 4 عنوان طبق بند 3-8 ارائه مي شود و دانشجو نمي تواند بيش از يك عنوان درسي معارف در هر ترم تابستان اخذ نمايد، اعم از اينكه در دانشگاه خود يا به عنوان مهمان در / از دانشگاه ديگر باشد.
تبصره 2: دانشجو در موارد ضروري و استثنايي (نظير مواردي كه دانشجو در نيمسال آخر دوره تحصيلي و در آستانه فارغ التحصيلي است) با پيشنهاد نماينده مدير گروه معارف اسلامي در استان و تاييد معاون آموزشي استان مي تواند توسط كاربر ارشد مركز حداكثر 2 عنوان درس معارفي انتخاب كند.
دروس قابل ارائه كارشناسي ارشد
4-8- دروس جبراني مقطع كارشناسي ارشد صرفاً از سرفصل دروس كاملا نظري و داراي منبع درسي مقطع كارشناسي (دروس جبراني صرفاً شامل دروسي است كه در جدول دروس جبراني در انتهاي برنامه ارائه دروس (ترمي) در هر رشته اعلام شده است).
5-8- دروس جايگزين پايان نامه، ويژه دانشجويان آموزش محور مقطع كارشناسي ارشد
6-8- تمديد پايان نامه (پايان نامه ادامه دار)
7-8- انتخاب دروس ارائه شده با كد مشترك و داراي تاريخ امتحان، براي رشته هايي كه اين دروس در نيمسال هاي پايين تر آنها قرار دارد بلامانع است.
يادآوري مهم: دروس دانش پذيري در دوره تابستان ارائه نمي¬شود.

دروس معرفي به استاد
9- دانشجوياني كه واجد شرايط معرفي به استاد مي باشند (به استثناء دروس عملي) مي توانند دروس مورد نظر را از طريق پيشخوان سامانه جامع گلستان در كليه مراكز/ واحدها (در قالب تاريخ هاي اعلام شده در تقويم آموزشي) درخواست نمايند.
سقف تعداد واحد
10- سقف تعداد واحد قابل انتخاب براي هر دانشجو 9 واحد (با رعايت حداكثر يك عنوان دروس معارف اسلامي براي دانشجويان مقطع كارشناسي) است.
11-انتخاب واحد در دوره تابستان براي دانشجويان اجباري نيست.
12-دانشجويان مقطع كارشناسي كه با حداكثر 9 واحد درسي (با رعايت مقررات اخذ فقط يك درس معارف) دانش آموخته مي شوند، در صورت عدم ارائه دروس در دانشگاه مي توانند دروس مورد نظر را در ساير دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به صورت مهمان اخذ و بگذرانند.
13-رعايت پيش نياز دروس الزامي است.
14-حذف و اضافه دروس در دوره تابستان امكانپذير نيست.
زمان امتحانات
15-برگزاري امتحانات به صورت متمركز از تاريخ 26/5/1401 لغايت 01/6/1401 طبق تقويم امتحانات و به صورت حضوري برگزار مي شود.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر