آموزش
بخشنامه تغییر شیوه ارشد تغییر شیوه دانشجویان کارشناسی ارشد از پژوهش محور به آموزش محور

 بخشنامه تغییر شیوه ارشد1

 بخشنامه تغییر شیوه ارشد2


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر