پژوهش
قابل توجه اعضای علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی فرم تکمیل پرونده پرسنلی با عنایت به نامه شماره 71608/46/د مورخ 08/12/1402 مدیر کل محترم امور اداری در خصوص تکمیل پرونده پرسنلی اعضای محترم هیأت علمی به پیوست فایل اکسل اطلاعات خواسته شده جهت تکمیل توسط عضو محترم علمی و ضمیمه نمودن مستندات (مدارک شناسنامه ای، تحصیلی، شغلی و تخلفات) با قید فوریت و حداکثر تا تاریخ 23/12/1402 حضورتان ارسال می گردد. شایان ذکر است در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذکور و یا تکمیل و ارسال ناقص فایل و مدارک مربوطه صدور احکام کارگزینی آتی عضو محترم با مشکل مواجه خواهد شد. ضروری است اعضای محترم هیأت علمی در تکمیل فایل و آماده سازی مستندات نکات ذیل را مدنظر قرار دهند: • از هر گونه تغییر در فایل ارسالی خودداری گردد. • تاریخ های مورد درخواست به صورت کامل (روز/ماه/سال) قید گردد. • موارد خواسته شده به صورت کامل تکمیل و از خالی گذاشتن، درج ستاره، خط تیره و یا سایر موارد خودداری شود. در صورت عدم شمولیت، از عبارت "ندارد" استفاده گردد. • پوشه ی الکترونیکی شامل اسکن خوانای اسناد مربوط به هر فیلد تهیه و هر سند با توجه به عنوان درج شده در فایل اکسل نام گذاری گردد. (به عنوان مثال: صفحه اول/دوم/سوم شناسنامه، کارت ملی رو/پشت، مدرک تحصیلی کارشناسی/ ارشد/ دکتری و ...) • برای اطلاعات شغلی خواسته شده از قبیل تاریخ استخدام پیمانی قطعی، تعداد پایه تشویقی، بورس تحصیلی، مأموریت تحصیلی و ... حکم مربوطه به عنوان مستند ضمیمه گردد. • توضیحات ذیل فایل اکسل در تکمیل فیلدها رعایت گردد. مقتضی است اعضای محترم هیأت علمی فایل اکسل تکمیل شده را به همراه مستندات کامل در قالب CD به امور اداری نزدیکترین مرکز/واحد دانشگاه پیام نور تحویل نموده و لازم است مسئولین محترم امور اداری مراکز و واحدها پیگیری شایسته از اعضای محترم هیأت علمی در خصوص تکمیل فایل تا تاریخ فوق الذکر به عمل آورده و نسبت به ارسال لوح های فشرده به ستاد استان حداکثر تا تاریخ 26/12/1402 اقدام نمایند. ضمناً ضروری است در صورت دریافت CD از اعضای محترم هیأت علمی سایر مراکز و واحدها نسبت به تحویل رسید به عضو علمی با مضمون "یک فقره CD حاوی فایل اکسل و مستندات مربوطه از سرکار خانم/ جناب آقای ... عضو محترم هیأت علمی مرکز/واحد .... در مورخه .... دریافت گردید" اقدام گردد. توضیح اینکه با توجه به فوریت و اهمیت موضوع و جهت تسریع در امر، اعضای محترم هیأت علمی می توانند CD فایل مشخصات و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 23/12/1402 مستقیماً به امور اداری استان تحویل نمایند. با عنایت به تأکید مدیر کل محترم امور اداری دانشگاه مبنی بر ضرورت تکمیل و به روزرسانی پرونده ی پرسنلی اعضای محترم هیأت علمی به منظور بهره برداری در امور استخدامی اعضا و صدور احکام آتی ، بذل عنایت و دقت کافی در خصوص تکمیل اطلاعات مورد انتظار بوده و مسئولیت صحت اطلاعات مستقیماً بر عهده ی عضو محترم هیأت علمی خواهد بود.

فرم تکمیل پرونده اعضای هیت علمی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر