مسابقات فرهنگی
1400/4/2 چهارشنبه (HST TALK) مسابقه سخنرانی های انتقادی، پیشنهادی دانشگاهیان
 
امتیاز دهی