كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
هیات امنا

ترکیب هیات امنا :

وزیر علوم، تحقیقات وفناوری ( رئیس هیات امنا )

رئیس دانشگاه ( دبیر هیات امنا )

دو تا چهار نفراز شخصیت های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی آشنا به مسایل آموزش عالی به پیشنهاد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و حکم رئیس جمهور

دو نفراز اعضای هیات علمی دانشگاه ها به پیشنهاد دانشگاه و تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری وحکم رئیس جمهور

تبصره : مدت عضویت شخصیت های حقیقی 4 سال می باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

وظایف و اختیارات هیات امنا :   

تعیین خط مشی کلی دانشگاه

تایید پیشنهاد شورای دانشگاه مبنی بر ایجاد یا انحلال مرکز و ارسال آن برای تصویب به شورای گسترش آموزش عالی

تصویب پیشنهاد شورای دانشگاه مبنی بر تاسیس ، ادغام یا انحلال مناطق

تصویب بودجه سالانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط

تعیین میزان شهریه های سالانه دانشجویان

تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی دانشگاه

تصویب تشکیلات و نمودار سازمانی دانشگاه

تصویب حساب و ترازنامه سالانه دانشگاه

تصویب مقررات مربوط به قیمت گذاری تولیدات دانشگاه

تصمیم گیری درباره رد یا قبول کمک و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی یا غیر نقدی به دانشگاه

تعیین میزان پرداخت حق اثر، حق تدریس، حق تحقیق، حق جلسه و سایر پرداختهای دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه به مراجع ذیربط

تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

نظارت وارزیابی کیفیت آموزشی و بررسی عملکرد سالانه دانشگاه

پیشنهاد انحلال دانشگاه به شورای گسترش آموزش عالی

تصویب آیین نامه داخلی هیات امنا

 

دکتر منصور غلامی:  وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و رییس هیأت امنا

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر:  رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر محمدرضا زمانی:  رئیس دانشگاه پیام نور ، دبیر هیات امنا

دکتر محمود گودرزی:  استاد دانشگاه تهران و  عضو هیأت امنا

دکتر علی ربیعی:  دانشیار دانشگاه پیام نور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو هیأت امنا

دکتر نصرت اله ضرغام :   رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران کشور و عضو هیأت امنا

دکتر سید محمد میرمحمدی:  استاد دانشگاه علامه طباطبایی و  عضو هیأت امنا

دکتر حسن ظهور : دبیر فرهنگستان علوم و عضو هیأت امنا

دکتر سید احمد میرشکرایی : استاد دانشگاه پیام نور و عضو هیأت امنا
بيشتر