كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 

 


معاون اجرایی دانشگاه

دکتر سینا کاظمیان

تلفن: 38528522 داخلی 311

email:   kazemian.s@pnum.ac.ir

 

 

 

 

 

 

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر حسین رحیمی

تلفن: 38528522 داخلی 310

Email:   hosseinrahimi1987@yahoo.com

 

 

 

کارشناس دفتر معاون اجرایی دانشگاه

خانم محروقی

تلفن: 38528522 داخلی 316

 

 

 

کارشناس دفتر معاون آموزشی دانشگاه

خانم حجی زاده

تلفن: 38528522 داخلی 312

 

: