كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
ثبت نام ازدواج دانشجویی 1400 ثبت نام ازدواج دانشجویی شروع شد لینک ثبت نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی :  https://ezdevaj.nahad.ir/
لینک قوانین ثبت نام در دوره:            https://www.khosh.ir/ezdevaj-rule.pdf
شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام :
تاریخ عقد مجاز : 1398/01/01لغایت1400/02/01
مهم: در صورتیکه دانشجویان عزیز در این تاریخ یاد شده در زمان دانشجویی عقد کرده اند و بعد از آن فارغ التحصیل شده اند با تایید نهاد رهبری دانشگاه می توانند در طرح ازدواج دانشجویی ثبت نام کنند
 
امتیاز دهی