پژوهش
توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور قوچان دانشجوی ارشد عوم سیاسی دانشگاه پیام نور قوچان گواهي نامه پايان نامه برتر جايزه ویژه علامه مجلسی را دریافت کرد به گزارش روابط عمومي دانشگاه پیام نور: آقای عابد میرزاخانی سیاهکلرودی دانشجوی فارغ التحصیل ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قوچان،در جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی و اسلامی، موفق به كسب گواهي نامه پايان نامه برتر جايزه ویژه علامه مجلسی با عنوان "تحلیل محتوای سخنرانی های نوروزی رهبری در دوره های اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی" با راهنمايي آقای دکتر محمد لعل علیزاده عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قوچان شد.