اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و رییس دبیرخانه منطقه 9 با فرماندار شهرستان خواف آقای مهندس عباسپور و فرماندار شهرستان رشتخوار آقای مهندس باهوش درخصوص مسایل پیرامون دانشگاه پیام نور به گفتگو و تبادل نظر پرداختند دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و رییس دبیرخانه منطقه 9 با فرماندار شهرستان خواف آقای مهندس عباسپور و فرماندار شهرستان رشتخوار آقای مهندس باهوش درخصوص مسایل پیرامون دانشگاه پیام نور به گفتگو و تبادل نظر پرداختند