کارگروه درآمدزایی
برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی کشور دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دو رشته اسکواش (پسران و دختران) و ژیمناستیک (پسران) - 1399 فدراسیون ورزشهای دانشگاهی مسابقات مجازی قهرمانی کشور دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دو رشته اسکواش (پسران و دختران) و ژیمناستیک (پسران) برگزار می شود - 1399 فدراسیون ورزشهای دانشگاهی