کارگروه درآمدزایی
برگزاری مسابقات مجازی آمادگی جسمانی برگزاری اولین دوره مسابقات مجازی آمادگی جسمانی ویژه اعضاء علمی، اداری و دانشجویان دانشگاه پیام نور