کارگروه درآمدزایی
دانشگاه پیام نور شیراز برگزار می کند سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی