آموزش
بر اساس مصوبه بند یک شورای آموزشی دانشگاه: دانشجویان متقاضی تطبیق واحد بر اساس مصوبه بند یک شورای آموزشی دانشگاه مورخ 12/6/1401 به اطلاع می رساند، برخی بندهای «پیوست شماره 3» آیین‌نامه یکپارچه آموزشی مصوب 10/08/1399 شورای دانشگاه و مصوب 22/08/1400 وزارت عتف به شرح ذیل اصلاح گردید:

    بند 4 مواد عمومی در پیوست شماره 3 (معادلسازی) بدین صورت اصلاح می گردد: "حداکثر ٥٠ درصد کل واحدهای سرفصل دوره قابل معادلسازی است".
    بند 5 مواد عمومی در پیوست شماره 3 (معادلسازی) "دروسی که بیش از ٥ سال از زمان گذراندن آن گذشته باشد، قابل معادلسازی نیستند" حذف گردید.
    بندهای 4 و 6 مواد عمومی در پیوست شماره 3 شامل دانشجویان انتقال/ انتقال توام با تغییر رشته از سایر دانشگاه‌ها نمی‌گردد.