اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی رئیس اداره فرهنگی اجتماعی دانشجویی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی منصوب شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی طی حکمی از سوی دکتر مولودیان رئیس دانشگاه پیام نور استان، آقای دکتر اکبری به سمت رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی منصوب شد .