مراکز و واحدها
بنیاد امور شهید و ایثارگر خراسان رضوی برگزار میکند برگزاری نمایشگاه منطقه ای آثار تجسمی هنرمندان شاهد و ایثارگر حداکثر تا مورخ 1401/8/10