آموزش
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مراحل ثبت درخواست دفاع در سیستم گلستان در راستای ارتقای خدمات الکترونیکی و تسهیل  فرایندها و ارائه خدمات از راه دور، پیش خوان ثبت درخواست دفاع پارسا(پایان نامه و رساله)، برای دانشجویان گرامی در سامانه گلستان فعال شده است و روال فرایند به شرح زیر می باشد:
1- مراجعه به سامانه گلستان - قسمت پیشخوان خدمت - درخواست دفاع 

2-انتخاب گزینه درخواست جدید مطابق شکل زیر
3-تکمیل دقیق فرم ذیل و در نهایت ثبت موارد با زدن تب "اعمال تغییرات"

4-بازگشت به قسمت پیشخوان و مشاهده فیلد ثبت شده در مراحل قبل و انتخاب مربع مطابق شکل ذیل5-ارسال و تایید مدارک پرونده دانشجو شامل :
 (1) نامه ایرانداک مبنی بر ثبت طرح پیشنهاده تحقیق(پروپوزال).
(2) فرم تایید کفایت دفاع تایید شده توسط اساتید راهنما و مشاور.
(3) گزارش همانند جویی پارسا در ایرانداک.
(4) افزون بر آن برای دانشجویان دوره دکتری، مقاله مستخرج از رساله و مستندات مربوطه به مقاله طبق مقررات و ضوابط .