مراکز و واحد ها
جوین
در دانشگاه پیام نور جوین رئیس اداره تولیدات دانشجویی سازمان مرکزی از دانشگاه پیام نور واحد جوین بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور : روز پنج شنبه 22  آذر ماه ،  دکتر علی خداشاهی رئیس اداره تولیدات دانشجویی سازمان مرکزی  از واحد جوین بازدید نمود.

 رئیس واحد جوین آقای دیورخش در ابتدا گزارشی از وضعیت دانشگاه ارائه و سپس در خصوص مشکلات دانشگاه در حوزه دانشجویی بحث و برسی انجام گرفت .

در ادامه، ایشان از قسمتهای مختلف دانشگاه بازدید فرمودند .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ