مراکز و واحد ها
فریمان15
در دانشگاه پیام نور مرکز فریمان نشست ستاد شاهدو ایثارگر دانشگاه های فریمان با حضور معاونت فرهنگی بنیاد شهید استان برگزار شد  به گزارش روابط عمومی دانشگاه:  در تاریخ ۲۳ مهر ماه با حضور معاونت بنیادشهید وامور ایثارگران استان خراسان رضوی نشست ستادشاهد وایثارگر دانشگاه پیام نور و آزاد مرکز فریمان در محل سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور با حضور ۱۴ نفر شامل مدیریت و مدیران فرهنگی و مالی واداری و آموزشی و نماینده بنیاد شهید شهرستان فریمان در خصوص نحوه ارتقاءسطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر بررسی وتبادل نظر شد.دکتر کدیور ریاست پیام نور مرکز فریمان از وجود استاد مشاور و کانون دانشجویی ایثار و کانون تاتر دفاع مقدس و فعالیتهای آن گزارشی تقدیم حضار نمود.جناب آقای حسینی پس از استماع بیانات حضار توضیحاتی ایراد فرمود و ازوجود کانون دانشجویی ایثار پیام نور فریمان تجلیل نمود.مسائل مالی توسط خانم نرگس سروی مطرح و در خصوص بدهی بنیاد شهید به پیام نور قرار شد اقدام عاجل صورت پذیرد.خانم عباسپور ثانی و خانم هاشمی نیز دیدگاه های خوبی برای تسریع خدمات رسانی به دانشجویان ارائه کردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ