اخبار
خضری3

خضری2

خضری 1
در ادامه بازدیدهای رئیس دبیرخانه منطقه 9 بازدید دکتر نژاد علی از واحد خضری دشت بیاض به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی: در ادامه بازدیدهای میدانی ریاست دانشگاه پیام نور استان ،نشست صمیمی دکتر نژادعلی با مسئول امور جاری و کارکنان دانشگاه پیام نور خضری برگزار شد.در این دیدار صمیمی مسول جاری دانشگاه به ارایه گزارشی از فعالیتهای عمرانی و آموزشی دانشگاه نمود.
در ادامه رئیس دبیرخانه منطقه 9 ضمن بازدید از فضاهای آموزشی وامکانات دانشگاه پیام نور خضری  به ارایه راهکارهایی  درجهت درامدزایی واحدها و مراکز در جهت حل برخی تنگناهای موجود پرداخت.