اخبار
انتصاب
طی حکمی توسط ریاست دانشگاه پیام نور خراسان رضوی: رئیس گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی استان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر عزیزالله نژادعلی ریاست دانشگاه پیام نور استان،آقای دکتر امید رضا محمدی پور به سمت رئیس گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی استان خراسان رضوی منصوب شد.
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.