اخبار
دکتر نژاد علی
طی احکامی جداگانه توسط ریاست دانشگاه پیام نور خراسان رضوی: مدیران گروه های آموزشی- پژوهشی استان منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، باعنایت به نتایج انتخابات مدیران محترم گروههای آموزشی و پژوهشی استانی در تاریخ هیجدهم شهریور ماه و موافقت روسای بخش های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر عزیزالله نژادعلی ریاست دانشگاه پیام نور استان، مدیران گروه های آموزشی- پژوهشی استان منصوب شدند.
احکام صادره به شرح ذیل می باشند.
فايلها
ماده نه آيين نامه ساختار بخش.pdf 129.276 KB