اخبار
123
در بازدید سرزده ریاست دانشگاه پیام نور استان از مرکز فریمان مطرح شد: جذب دانشجو از اولویت های اصلی دانشگاه می باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور : صبح روز شنبه دکتر نژاد علی با همراهی ریاست محترم اداره حراست پیام نور خراسان رضوی از بخش های آموزشی ,اداری ,فرهنگی و مالی پیام نورفریمان بازدید نموده اند.
در در ادامه ریاست دانشگاه ضمن بازدید از بخش های ثبت نام دانشجویان جدیدو ستاد استقبال ، جذب دانشجو را به عنوان یکی از  اولویتهای دانشگاه عنوان کرد و همچنین رسیدگی به مشکلات کارکنان و مسائل عمرانی را مورد تاکید قرارداد.
 در پایان دیداری با تعدادی از دبیران تشکل های دانشجویی و کارشناسان و کارکنان و اعضا هیات علمی مرکزصورت پذیرفت.