اخبار
تربت 2

تربت1

تربت5

تربت 4

تربت 3
در دانشگاه پیام نور تربت جام معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم و تحقیقات به همراهی رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از دانشگاه پیام نور تربت جام بازدید کردند به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور :آقای دکتر سیمایی معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت علوم و تحقیقات با همراهی دکتر نژادعلی رئیس داننشگاه پیام نور خراسان رضوی، از دانشگاه پیام نور تربت جام و مزار شیخ احمد جامی بازدید کردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ