مراکز و واحد ها
1
آموزش ابزار نجومی (تلسکوپ) ورصد لکه های خورشید در دانشگاه پیام نور فریمان انجام شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور : جمعی از دانشجویان واساتید این دانشگاه پس از یک جلسه آموزشی با حضور اسماعیل مرادی، پژوهشگر و محقق، در هفته گرامی داشت فضا به رصد لکه های خورشیدی پرداختند.: شایان ذکر است که این واقعه هر 11سال یک بار به علت فعالیت های زیاد خورشیدی امکان پذیر است .
ایمن ترین روش برای رصد خورشید استفاده از فیلتر مایلار و NDبه تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور وگواهی نامه از سوی اتحادیه انجمن های علمی و با امضای ریاست دانشگاه تقدیم گردید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ