كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
نام خانوادگی سمت فعلی
 آقای عطازندی مسئول دفتر ریاست
خانم جدیدالاسلامی کارشناس دفتر ریاست
 آقای خاکشور حوزه ریاست
 آقای  حبیبی رئیس اداره حراست
 آقای رحیمی کارشناس اداره حراست
 آقای زهانی کارشناس اداره حراست
خانم دادگر مدیر مالی
 آقای خطیب کارشناس  مالی
 آقای برزنونی کارشناس مالی
 آقای رحیمی کارشناس مالی
خانم دولتی یوسف آباد کارشناس مالی
 آقای شرف زاده کارشناس  مالی
 آقای میرانی رئیس امور اداری
 آقای حسینی کارشناس اداره امور اداری 
خانم ابراهیم پور کارشناس اداره امور اداری 
 آقای غلامی کارپرداز 
 آقای رشیدی انباردار
 آقای فهیم پور مسئول دبیرخانه-کارشناس امور اداری
 آقای غلامی دبیرخانه
 آقای عرفانی  کارشناس دبیرخانه
 آقای  خلقی کارشناس مسئول بودجه
خانم نخعی رئیس اداره خدمات آموزشی
خانم نامجو کاربر ارشد و کارشناس فناوری
خانم سرافراز کارشناس اعضای هیات علمی
خانم اسلامی کارشناس آموزش
خانم توکلی کارشناس  آموزش
خانم حجی زاده کارشناس دفتر معاونت آموزشی
خانم محروقی کارشناس دفتر معاونت اجرایی
 آقای وزیری کارشناس دانش آموختگان
 آقای کلماتی کارشناس دانش آموختگان
 آقای عبداللهی کارشناس دانش آموختگان
خانم خرم آبادی کارشناس دانش آموختگان
خانم حاجی زاده کارشناس دانش آموختگان
خانم جودت کارشناس دانش آموختگان
 آقای فشایی دبیرخانه دانش آموختگان
 آقای کاریزنویی کارشناس پژوهش و کارآفرینی
 خانم نورمحمدزاده کارشناس پژوهش و کارآفرینی
خانم امیدوار کارشناس  پژوهشی و کارآفرینی
خانم عرب حصاری رئیس اداره امور فرهنگی
 آقای قاسمی کارشناس فرهنگی
خانم رستمی کارشناس فرهنگی
خانم اکبری سبزواری کارشناس روابط عمومی 
 آقای علی اکبریان رئیس اداره امور عمرانی
 آقای شمالی  کارشناس واحد عمران و املاک
 آقای آذربنیاد کارپرداز عمرانی
 آقای ابراهیمی کارشناس فناوری اطلاعات
 آقای غریب نگهبان
 آقای رحمانی نگهبان
 آقای موذنی زاده نگهبان
آقای سلطانی خدمات
آقای اژدری خدمات
آقای جعفری خدمات
بيشتر