كوچك يا بزرگ كردن بخش :.


 رئیس، معاونین و مدیران ستادی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوینام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمدعلی  داوریار

رئیس دانشگاه پیام نور استان

آقای دکتر سینا کاظمیان

معاون اجرایی

آقای دکتر حسین رحیمی

معاون آموزشی و پژوهشی

آقای فرامرز حبیبی

مدیر حراست

آقای دکتر هادی خدابخشیان

مدیر نظارت و ارزیابی

آقای غلامرضا میرانی

رئیس امور اداری

آقای دکتر محمد لعل علیزاده

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

آقای امیرحسین بهروز

مدیر روابط عمومی

خانم مهلا دادگر

مدیر مالی

خانم منیر عرب حصاری

رئیس اداره امور فرهنگی

خانم طاهره نخعی

رئیس اداره خدمات آموزشی

خانم دکتر اعظم نخعی نیازی

مسوول تربیت بدنی

خانم دکترثریا ضیائی

سرپرست مرکز مشهد

آقای سیدامین فانی

مدیر آزمایشگاهها

آقای دکتر عباسعلی رضائی

مدیر فناوری اطلاعات

آقای مجیدرضا خلقی

کارشناس مسول برنامه و بودجه

حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای جباریان

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریبيشتر