كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

روابط عمومی

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر حسین بهروز                                                                                                                   
سمت: مدیر روابط عمومی استان

مدرک تحصیلی: مدیریت اجرایی                                                                                                                                                    

 شماره  تماس: 38528522 داخلی333

پست الکترونیک:ah.behrooz@gmail.com

 

 

 

 

بيشتر